• برگزاری بیست و هفتمین شورای پژوهشی گروه آموزش پزشکی
  • برگزاری یازدهمین جلسه مجازی کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه