اساسنامه شورای عالی آموزش مجازی

 

مقدمه:

با توجه به سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده در بسته­ های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه­ ریزی و هدایت دانشکده ­ها و مراکز آموزش مجازی در این دانشگاه ­ها و ایجاد حمایت برنامه ­ریزی شده از این مراکز، شورای عالی آموزش مجازی تشکیل می­شود. دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نیز که در همین راستا و به منظور تحقق سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی به عنوان یک دانشگاه مستقل تاسیس شده است، به عنوان دبیرخانه این شورا عمل می­کند.

 
 
ماده 1: رسالت شورای عالی آموزش مجازی

رسالت این شورا سیاستگذاری و مدیریت راهبردی آموزش ­های مجازی در علوم پزشکی و رشته­ های مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی به منظور تضمین و ارتقای کیفیت آموزشی و با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی از طریق تربیت نیروی انسانی توانمند در علوم پزشکی، مطابق با استانداردهای مصوب و متناسب با نیازها و انتظارات جامعه و فراهم­ سازی بسترهای فنی و محتوای الکترونیکی مناسب برای استفاده دانشکده ­ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. اهداف اصلی این شورا عبارتست از کمک به توسعه بهره مندی از مزایای آموزش مجازی در کشور مانند تحقق عدالت آموزشی، کاهش هزینه­ های آموزش، تحقق آموزش در هر زمان و هر مکان، صرفه جویی در منابع و کمک به یادگیری عمیق و ماندگار.

 
 
 
ماده 2: وظایف

1- بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

2- بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور برای توسعه کاربری علوم مرتبط با فضای مجازی

3- تصویب استانداردها، آیین­ نامه چگونگی اجرا و ساختار ارزشیابی، اعتباربخشی و رتبه بندی دانشکده ­ها و مراکز آموزش مجازی در چارچوب سیاست­ های شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

4- تشکیل کمیسیون اعتباربخشی آموزش مجازی به منظور ارزشیابی و اعتباربخشی واحدهای آموزشی بر اساس آیین­ نامه­ های مصوب و تأیید صلاحیت­ های آموزشی واحدهای مذکور و آماده نمودن آن برای طرح در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

5- تدوین آیین­ نامه­ ها و ضوابط آموزشی مربوط به دوره­ های مجازی و دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی تحت پوشش و ارائه آن برای تصویب در شوراهای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

6- تصویب استانداردهای مربوط به محتواهای الکترونیکی

7- تعیین ضوابط تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته­ های مرتبط با علوم فضای مجازی در علوم پزشکی از جهات:

الف) تدوین برنامه و روش­ های آموزشی و پیشنهاد آنها به شورای عالی برنامه ­ریزی علوم پزشکی

ب) بررسی و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی برای ارائه به شورای گسترش دانشگاه­ های علوم پزشکی

ج) تنظیم دستورالعمل و مقررات اجرائی آزمون­های تخصصی مربوطه

8- نظارت و ارزشیابی بر نحوه اجرای ضوابط و برنامه­ ها در دانشگاه­ ها و دانشکده ­های علوم پزشکی کشور

9- شناسایی نیازهای زیرساختی، فنی و بودجه ­ای دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی و پیشنهاد به معاونت آموزشی وزارت متبوع برای حمایت به نحو مقتضی

10- همکاری با شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور و کمیسیون­ های مرتبط

تبصره 1: تعیین رشته­ های مشمول این آیین ­نامه با شورای عالی برنامه­ ریزی علوم پزشکی است.

تبصره 2: اعضاء، شرح وظایف و ساختار کمیسیون اعتباربخشی آموزش مجازی در آیین نامه ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی تصریح شده است.

 
 
ماده 3:  اعضای شورا

اعضای این شورا عبارتند از:

1- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / نماینده تام الاختیار ایشان (رئیس شورا)

2- رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند (دبیر شورا)

3- دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

4-  دبیر شورای گسترش دانشگاه­ های علوم پزشکی

5- دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

6- دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

7- دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

8- دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

9- دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

10- مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

11- مدیر مرکز امور هیات علمی

12- رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

13- معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

14- معاون فناوری اطلاعات و زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

15-  معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

16- سه نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر در حوزه یادگیری الکترونیکی به انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

17- سه نفر از روسای مراکز و دانشکده ­های مجازی کشور به انتخاب معاون آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره 1: ضروری است کلیه اعضای شورا در جلسات شخصاً حضور یابند بنابراین در صورت حضور نمایندگان آنها به هر دلیل این افراد نمی­توانند حق رای داشته باشند.

تبصره 2:  کلیه اعضاء با حکم معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می­شوند و مدت عضویت اعضای حقیقی 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 3:  غیبت غیر موجه بیش از سه متوالی یا پنج جلسه متناوب جلسه اعضای حقیقی در طول دوره یکساله عضویت به منزله انصراف عضو محسوب شده و برای  جایگزینی عضو دیگری اقدام خواهد شد. تشخیص موجه بودن غیبت با دبیر شورا است.

 
 
ماده 4: تشکیلات

1- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “رئیس شورا” است.

2- رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند “دبیر شورا” است.

تبصره: در زمان عدم حضور رئیس شورا در زمان برگزاری جلسات، نایب رئیس، مسوولیت­ های ایشان را در طی جلسه بر عهده می­گیرد.

3- جلسات شورا باید حداقل به صورت فصلی تشکیل شوند و بیش از آن با درخواست دبیر و یا رئیس شورا تشکیل می­شود.

4- جلسات شورا با حضور نصف به علاوه یک کل اعضا رسمیت می­یابد.

5- هر یک از اعضای شورا یک حق رای دارد و تصمیمات شورا بعد از بحث و تبادل نظر بر اساس رای ­گیری (نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌ تعداد حاضر که‌ به ‌عدد صحیح بالاتر گرد می‌شود) تصویب می­شوند.

6- کارشناسان و صاحب­نظران مدعو بر حسب مورد می­توانند با درخواست دبیر شورا و تایید رئیس شورا، بدون حق رای در جلسات شرکت کنند.

7- حضور رییس‌ یا دبیر، برای تشکیل‌ جلسات‌ ضروری است‌.

8- عدم‌ حضور اعضای شورا در جلسه‌ باید با هماهنگی قبلی با رییس یا دبیر شورا باشد.

تبصره 1: مسئولیت تهیه دستور کار جلسات، دعوت از اعضای شورا و تنظیم صورتجلسات بر عهده دبیر شورا است.

تبصره 1: مصوبات شورا توسط معاونت آموزشی ابلاغ خواهد شد. بدیهی است مصوباتی که نیاز به طرح در شواری عالی برنامه ­ریزی علوم پزشکی، شورای گسترش دانشگاه­ های علوم پزشکی و یا دیگر شوراهای عالی وزارت متبوع داشته باشد پس از طرح و تصویب در آن شوراها قابل ابلاغ خواهد بود.

 
 
ماده 5: دبیرخانه شورا و وطایف آن

1- دانشگاه علوم پزشکی هوشمند که به عنوان یک دانشگاه مستقل همانند سایر دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور تاسیس شده است، به عنوان دبیرخانه ­ی شورا عمل می­کند.

2- تصمیم سازی در حیطه وظایف شورا

3- اطلاع­ رسانی مصوبات شورا با استفاده از روش­های مناسب و به نحو مقتضی به مراجع ذیربط

4- تدوین برنامه ­های آموزشی جدید و بازنگری برنامه های موجود با مشارکت سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و ارائه آن به دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و پس از تصویب طرح در شورای عالی آموز مجازی

5- مدیریت فرآیندهای ارزشیابی و اعتباربخشی دوره ­های مجازی و رشته­ های مربوط به فضای مجازی با هماهنگی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

6- ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی و دانشکده­ها بر اساس آیین نامه ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی با هماهنگی شورای گسترش دانشگاه ­های علوم پزشکی

و) انجام سایر امور محوله از طرف شورا، رئیس یا دبیر شورا

 

ماده 6:  دبیرخانه شورا می­تواند برای انجام وظایف مندرج در این آیین­ نامه از خدمات اشخاص و کارشناسان و متخصصان استفاده نماید و میزان حق­ الزحمه یا دستمزد و اجرت آنان را توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مقررات موجود پرداخت نماید.

 

ماده 7:  هرگونه تغییر و بازنگری در آیین­نامه تشکیل شورای تخصصی آموزش مجازی باید به تصویب شورای گسترش دانشگاه­ های علوم پزشکی برسد.

 

ماده 8:  دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به عنوان دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی موظف است هزینه ­های مورد نیاز برای فعالیت­ های شورای تخصصی آموزش مجازی اعم از هزینه کارشناسی ­ها، برگزاری جلسات، ارزشیابی و اعتباربخشی و سایر هزینه­ های مرتبط را از محل مقتضی تامین و پرداخت نماید.

 این آیین­ نامه در 8 ماده  و 7 تبصره در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه­ های علوم پزشکی مورخ 1395/11/24 به تصویب رسید.