طرح‌های توسعه آموزش مجازی

 

کمک به محققان برای تهیه، تدوین و اجرای طرح های توسعه ای در حوزه آموزش مجازی که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش می شود از مهمترین وظایف این واحد است. روند تصویب طرح ها در نهایت منجر به اعطای بودجه تحقیقاتی (گرانت) برای اجرای طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.

 

اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرانت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس ماموریت خویش برای توسعه آموزش مجازی و اعتلای جایگاه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی سلامت، نقشه راه روشنی برای خود ترسیم نموده و حمایت‌های ویژه از دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با آموزش مجازی را در برنامه های خود لحاظ نموده است.

پیرو مصوبه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی مبنی بر حمایت از طرح‌های پژوهشی و توسعه‌ای و در راستای تحقق اهداف عالی برنامه توسعه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، در نظر دارد به دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات مرتبط با آموزش عالی سلامت کشور در محورهای زیر گرانت توسعه آموزشی و پژوهشی اعطا نماید.

 

1. ارایه راه کارهای گسترش دانشگاه علوم پزشکی مجازی و توسعه فعالیت و برنامه‌های موجود

2. مجازی سازی برنامه های آموزشی اعم از برنامه های منجر به مدرک و یا سایر دوره های کوتاه مدت

3. اختصاصی سازی روش های یاددهی-یادگیری با الزامات و شرایط محیط‌های مجازی

4. کاربرد شبیه سازهای رایانه ای در حوزه آموزش پزشکی

5. به کارگیری روش‌های متعدد ارزیابی فراگیران در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

6. به کارگیری امکانات تله مدیسین در حوزه سلامت

7. یادگیری الکترونیکی در شبکه های اجتماعی

8. به کارگیری آموزش مجازی در حوزه بیماران و جامعه

9. بازی سازی (gamification) رایانه ای در آموزش علوم پزشکی

10. کاربرد فناوری های نوین در یادگیری علوم پزشکی

11. به کارگیری یادگیری همراه (M-learning) در حوزه آموزش علوم پزشکی

12. به کارگیری واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) در حوزه یادگیری و ارزشیابی الکترونیکی

13. به کارگیری امکانات آموزش مجازی در حوزه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها

14. سایر عناوین و موضوعاتی که مرتبط با فعالیت های آموزش مجازی باشد و توسط شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه تصویب گردد.