نام و نام خانوادگی: دکتر نوشین کهن

سمت:  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مرتبه علمی: استادیار رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

تلفن محل کار: 41134- 021 داخلی 613

 

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی (CV)