شرح وظایف مدیریت تولید محتوای الکترونیکی

 

 

1. مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه.
2. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور تولید محتوا و مجازی سازی بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه.
3. برنامه ریزی  امور مربوط به  تولید انواع محتواهای الکترونیکی.
4. سیاستگذاری و  برنامه ریزی برای تدوین و اجرای استانداردهای فنی، آموزشی و اخلاقی تولید محتواهای الکترونیکی
5. مشارکت در برنامه ریزی برای اجرای بهینه و بهنگام مجازی سازی برنامه های آموزشی  منجر به مدرک  با همکاری معاونت امور دانشگاهی.
6. برنامه ریزی و زمان بندی امور مربوط به مجازی سازی برنامه های غیر منجر به مدرک.
7. برنامه ریزی برای انعقاد تفاهم نامه های تولید برنامه های مجازی غیر منجر به مدرک با سایر دانشگاه ها و سازمان ها .
8. برنامه ریزی  برای بهره برداری بهینه ، نگهداری و بروز رسانی سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه .
9. سیاستگذاری و  برنامه ریزی برای تدوین و اجرای استانداردهای تولید برنامه های مجازی.
10. برنامه ریزی برای اجرای کارگاه های آموزشی  و توانمند سازی مدرسان برای تولید محتوای الکترونیکی، آموزش مجازی و ایفای نقش مدرس الکترونیکی.
11. برنامه ریزی  برای تولید برنامه های موکس.

 

 

 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها

12. ایجاد زیر ساخت لازم برای تولید محتواهای الکترونیکی مختلف و به روز دنیا.
13. تدوین و به روز رسانی دستورالعمل ارائه دروس و برنامه های مجازی.
14. ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و به روز  و تولید محتواهای الکترونیکی مانند تصویر، صدای همزمان شده با اسلاید، موشن گرافیک، شبیه سازها، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، بسته مولتی مدیا و سایر محتواهای پیشرفته و روتین .
15. اجرای طرح های تحقیقاتی و تحقیق و توسعه، به منظور ارتقای کیفیت برنامه های مجازی، سامانه های آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی.
16. ارائه مشاوره به متقاضیان برای تولید محتوای الکترونیکی مناسب.
17. طراحی آموزشی، مدیریت و اجرای امور مربوط به مجازی سازی برنامه های غیر منجر به مدرک.
18. مشارکت در طراحی و انعقاد  تفاهم نامه های تولید محتوای الکترونیکی و  برنامه های مجازی غیر منجر به مدرک با سایر دانشگاه ها و سازمان ها .
19. انتخاب و معرفی نرم افزار ها و سخت افزارهای صدابرداری و تصویر برداری برای استفاده در استودیوهای اکوستیک.
20. راه اندازی، نگهداری و بهره برداری از سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه .
21. تدوین و مدیریت استانداردهای تولید برنامه های مجازی.
22. ارائه مشاوره به متقاضیان برای طراحی آموزشی برنامه های مجازی مناسب.
23. اجرای کارگاه های آموزشی  و توانمند سازی مدرسان برای تولید محتوای الکترونیکی، آموزش مجازی و ایفای نقش مدرس الکترونیکی.
24. تهیه و تدوین و بروز رسانی برنامه اجرایی استودیوهای صدابرداری و تصویر برداری برای استفاده بهینه و حداکثری از امکانات موجود.
25. طراحی، اجرا، نگهداری و پشتیبانی و ارتقای  برنامه  موکس ملی.
26. طراحی و تولید یا تهیه نرم افزارهای جدید آموزش مجازی و ابزارک های موبایل جدید بر اساس نیاز روز جامعه برای آموزش مجازی.
27. نیاز سنجی آموزشی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
28. اخذ سفارش تولید محتوای الکترونیکی و برنامه های آموزش مجازی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
29. ارائه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس مصوبات دانشگاه.

 

نیروی انسانی و آموزش و توانمند سازی

30. برنامه ریزی و هماهنگی برای توانمندسازی پرسنل واحد در رابطه با تازه های تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی.
31. برنامه ریزی برای اجرای کارگاه های آموزشی  و توانمند سازی در امور مربوط به تولید محتوا و آموزش مجازی.
32. مشارکت در تهیه نیازهای آموزشی کارشناسان حوزه مربوطه .
33. مدیریت و راهبری  استودیوهای صدابرداری و تصویر برداری دانشگاه.

 

رهبری و هدایت
34. مدیریت و راهبری مجازی سازی دانشگاه.
35. نظارت و پایش کلیه فعالیت های مرتبط با تولید برنامه های مجازی .
 
 
پایش و نظارت
36. نظارت مستمر و صحیح بر تهیه،  استفاده و به روزرسانی محتواهای الکترونیکی دانشگاه.
37. نظارت مستمر و صحیح بر تهیه،  ارائه و به روزرسانی برنامه های مجازی  غیر منجر به مدرک.
 
 هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

38. هماهنگی در  معرفی توانمندی های دانشگاه و بازاریابی  به منظور استفاده حداکثری از تجهیزات موجود در دانشگاه.
39. شارکت در تدوین برنامه های آموزشی با همکاری معاونت امور دانشگاهی .
40. همکاری با واحد امور دانشگاهی برای  مجازی سازی برنامه های آموزشی منجر به مدرک.
41. هماهنگی با واحد امور دانشگاهی برای تولید انواع محتواهای الکترنیکی منجر به مدرک.
42. هماهنگی و همکاری با دانشگاه های کشور به منظور استفاده از ظرفیت موجود در دانشگاه.

 

گزارش و مستندسازی
43. تهیه گزارش قرادادهای منعقده در حوزه مجازی سازی.
44. تهیه گزارش عملکرد واحد تولید محتوا.
45. گزارش عملکرد استودیوهای ضبط صدا و فیلم.
 
 
نوآوری و پژوهش

46. شناسایی آخرین فناوریهای  روز دنیا در حوزه مجازی سازی و تولید محتوا و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در این حوزه.

 
 
 کارشناسان مدیریت محتوا
 
 

 

خانم آزاده بکایی

مدیر محتوا

 

 

خانم مهرانگیز بیکی

کارشناس محتوا

 

خانم بهناز کارخانه

کارشناس محتوا

 

 

خانم اعظم روشنی

کارشناس محتوا

 

خانم مهرنوش جعفری

کارشناس محتوا