معاونت امور دانشگاهی

 

 

دکتر بابک ثابت

معاون امور دانشگاهی

 

 

 

مسئول دفتر: عاطفه ردائی

شماره تماس : 88504056 داخلی 152 و 02141134 داخلی 601