معاون امور بین‌الملل

 

دکتر سید احمد احمدی

معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

جناب آقای دکتر سید احمد احمدی دکترای تخصصی خود را در سال 1393 در رشته سیاست گذاری سلامت (Health Policy) از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت نمود. ایشان استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

 

رزومه دکتر احمدی

 

پست الکترونیک:

  Ahmadi.sa@iums.ac.ir

ivco@Vums.ac.ir

 

تلفن: 021-88504051