مقدمه

شورای عالی آموزش مجازی با توجه به سیاست­ های وزارت متبوع مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه ­ریزی و هدایت دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی در این دانشگاه­ ها و ایجاد حمایت برنامه ­ریزی شده از این مراکز، تشکیل شده است. دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نیز که در همین راستا و به منظور تحقق سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده، به عنوان دبیرخانه این شورا عمل می­کند.

رسالت اصلی این شورا سیاست گذاری و مدیریت راهبردی آموزش­ های مجازی در علوم پزشکی و رشته ­های مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی به منظور تضمین و ارتقای کیفیت آموزشی و با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی از طریق تربیت نیروی انسانی توانمند در علوم پزشکی، مطابق با استانداردهای مصوب و متناسب با نیازها و انتظارات جامعه و فراهم­ سازی بسترهای فنی و محتوای الکترونیکی مناسب برای استفاده دانشکده ­ها و دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور است.

تشکیل شورای عالی آموزش مجازی در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ­های علوم پزشکی مورخ 1395/11/24 به تصویب رسید.