مهندس سارا هادیان

مسئول فنی سامانه های معاونت امور دانشگاهی

و کارشناس مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پست الکترونیک: vums.edu@gmail.com

تلفن محل کار: 41134 021 داخلی 605