کمیته اخلاق در پژوهش

 

اعضای کمیته:

 

 

دستورالعمل ها و ایین نامه ها:

 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی: پیوست 1

دستورالعمل تشکیل و سطح بندی کمیته های اخلاق در پژوهش پیوست 2

 

اعتبارنامه دانشگاه

 

 

 

 

کارگاه ها

 

کارگاه های سال 1401