اعضای محترم شورا به ترتیب حروف الفبا:

جناب آقای دکتر آرش خجسته (ریاست محترم شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی)

جناب آقای دکتر بابک ثابت (دبیر محترم شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی)

جناب آقای دکتر علی نمکی

جناب آقای دکتر سلیمان احمدی

جناب آقای مهندس محمد احمدی

جناب آقای دکتر سید احمد احمدی

سرکار خانم دکتر شعله بیگدلی

جناب آقای دکتر شهرام پایدار

جناب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده

جناب آقای دکتر احسان شریفی پور

جناب آقای دکتر آبتین حیدرزاده

سرکارخانم دکتر میترا ذوالفقاری

سرکارخانم دکتر سمیه رجب زاده

سرکارخانم دکتر رویا کلیشادی

سرکارخانم دکتر نوشین کهن

جناب آقای دکتر فرشاد علامه

سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده

سرکارخانم دکتر وحیده منتظری

جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش