برای تماس با دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با شماره 41134-021 و 87700004-021 تماس بگیرید.

# نام و نام خانوادگی نام واحد سازمانی پست سازمانی تلفن داخلی
خانم فراهانی دفتر ریاست مسئول دفتر 501 -502
خانم ستایش فر دفتر ریاست مسئول دفتر 504
واحد نگهبانی حراست 110
خانم فاطمه ایکانی معاونت توسعه مسئول دفتر 401
خانم عربانی نژاد معاونت بین الملل مسئول دفتر 702-701
خانم خالقی معاونت زیر ساخت مسئول دفتر 301-302
خانم عاطفه ردائی معاونت امور دانشگاهی مسئول دفتر 601