الف) دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و از نظر اداری و مالی تابع مقررات این وزارت و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبارات آن زیر نظر وزارت متبوع هزینه خواهد شد.

ب) ستاد مرکزی دانشگاه در تهران است و تأسیس شعب آن در سطح ملی و بین المللی منوط به تأیید شورای دانشگاه و تصویب هیأت امنای دانشگاه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور می باشد

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:مسابقات هوش مصنوعی در علوم پزشکی

28 اسفند 1401

اطلاعیه ها:آگهی مناقصه عمومی

24 اسفند 1401