معرفی شوراي عالي آموزش مجازي

معرفی شوراي عالي آموزش مجازي

شورای عالی آموزش مجازی با توجه به سیاست­ های وزارت متبوع مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه ­ریزی و هدایت دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی در این دانشگاه­ ها و ایجاد حمایت برنامه ­ریزی شده از این مراکز، تشکیل شده است. دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نیز که در همین راستا و به منظور تحقق سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده، به عنوان دبیرخانه این شورا عمل می­کند.

رسالت اصلی این شورا سیاست گذاری و مدیریت راهبردی آموزش­ های مجازی در علوم پزشکی و رشته ­های مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی به منظور تضمین و ارتقای کیفیت آموزشی و با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی از طریق تربیت نیروی انسانی توانمند در علوم پزشکی، مطابق با استانداردهای مصوب و متناسب با نیازها و انتظارات جامعه و فراهم­ سازی بسترهای فنی و محتوای الکترونیکی مناسب برای استفاده دانشکده ­ها و دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور است.

تشکیل شورای عالی آموزش مجازی در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ­های علوم پزشکی مورخ 1395/11/24 به تصویب رسید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
  • 41134 21 98 + (داخلی 802)
  • تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه یکم، پلاک 4، واحد 4

آیین نامه شوراي عالي آموزش مجازي

آیین نامه شوراي عالي آموزش مجازي

ماده 1: رسالت شورای عالی آموزش مجازی

ماده 2: وظایف

ماده 3: اعضای شورا

ماده 4: تشکیلات

ماده 5: دبیرخانه شورا و وظایف آن

ماده 6:

ماده 7:

ماده 8:

اعضای شوراي عالي آموزش مجازي

اعضای شوراي عالي آموزش مجازي
  • اعضای حقیقی شورا
  • اعضای حقوقی شورا

اعتبار بخشی مراکز آموزشی کشور

اعتبار بخشی مراکز آموزشی کشور
مجموعه استانداردها
آیین نامه نظارت و ارزشیابی
فرآیند بازدید از مراکز
پرسشنامه
مقدمه
تعاریف
حیطه حاکمیت
حیطه زیرساخت
حیطه فرآیند آموزشی
حیطه مشاوره و حمایت
استانداردهای دانشکده های مجازی
مقدمه
تعاریف
نظام متولی
وظایف شورای تخصصی آموزش مجازی
استانداردهای اعتباربخشی
انواع مجوز
ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی
نظارت
فرآیند بازید از مراکز
پرسشنامه اطلاعات مراكز

پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  • وظایف
  • اقدامات انجام شده
  • سامانه
  • گزارشات پایش