دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری

 

معرفی دوره:

این دوره پودمانی بصورت مجازی و بومی سازی شده طراحی شده است. محتوای دوره با توجه به نیازها و حداقل هایی که یک پرستار باید از فناوری اطلاعات بداند تا در وضعیت تحولی عصر حاضر بتواند از این ابزارها برای بهبود پیامد مراقبت سودمندانه تر استفاده کند؛ برای تمامی پرستاران کشور در گستره جغرافیایی وسیع فراهم گردید.

اهداف و شاخص های دوره:

هدف کلی این دوره، آموزش و تقویت صلاحیت های انفورماتیک برای پرستاران در همه جنبه های حرفه ای و حیطه بالینی حرفه پرستاری است بطوری که تسهیل گر کسب توانمندی های لازم در زمینه های زیر باشد.

 • سواد اطلاعات پرستاران (Information Literacy)
 • مدیریت اطلاعات بالینی پرستاران (Information Management)
 • مدیریت تحولات انفورماتیک برای پرستاران (Management of Informatics Revolution in Nursing Care)

عناوین زیر پودمان های دوره:

 

 

محورهای کلی زیرپودمان ها در دوره های پودمانی سطح متوسط و پیشرفته در اینجا اشاره شده اند:

 

 • مفاهیم بنیادی و اصول انفورماتیک پرستاری
 • هدف و استانداردهای انفورماتیک در پرستاری
 • تعامل پرستار و کامپیوتر
 • صلاحیت های انفورماتیک پرستاری
 • طبقه بندی تشخیص های پرستاری ناندا
 • طبقه بندی مداخلات پرستاری NIC
 • طبقه بندی پیامدهای مراقبت پرستاری NOC
 • گزارش نویسی و انفورماتیک پرستاری
 • تله نرسینگ
 • سیستم های اطلاعات در پرستاری
 • جستجوی علمی در اینترنت
 • بازیابی تولیدات علمی پرستاری
 • پایگاه های اطلاعات تخصصی و تعامل با آن ها
 • مسائل اخلاقی و محرمانگی در اشتراک گذاری اطلاعات بیمار
 • آموزش انفورماتیک در پرستاری
 • پرستاری مبتنی بر شواهد و انفورماتیک
 • ابزارهای انفورماتیک در حرفه پرستاری (در حیطه های پژوهش، آموزش، بالین و مدیریت)
 • مراقبت خانگی و IT در پرستاری
 • انفورماتیک پرستاری و مراقبت از سالمند
 • سیستم های هشداردهنده و یادآورهای پرستاری
 • سیستم های تصمیم یار پرستاری
 • مدیریت خودمراقبتی و انفورماتیک پرستاری
 • چالش های بکارگیری IT در پرستاری
 • اعتباربخشی و اهمیت IT در پرستاری
 • کاربردپذیری فناوری اطلاعات در پرستاری
 • رهبری تحولات انفورماتیک در پرستاری
 • پتانسیل های آینده انفورماتیک پرستاری

 

برنامه و شکل ارائه دوره:

این دوره در سه سطح طی دوره مقدماتی، متوسط و پیشرفته  بصورت مجازی و هر کدام بین 3 تا 6 ماه ارائه می شود و دوره مقدماتی آن تحت عنوان”ارائه مراقبت مبتنی بر فناوری برای پرستاران”، طبق جدول شماره 1، آماده جذب فراگیر می باشد. فراگیران پس از ثبت نام و گذراندن سطح مقدماتی در صورت تمایل می توانند در سطوح بعدی شرکت نمایند.

محتوای آموزشی دوره توسط اساتید هیات علمی، اعضای گروه اموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری و تحت نظر مدیر گروه طبق فهرست جدول شماره 2، تدوین می گردد.

مدیرگروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری: دکتر آسیه درویش

اعضای گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری: تعداد 11 نفر اساتید هیات علمی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

کمیته علمی دوره پودمانی انفورماتیک پرستاری

 

 

گروه هدف پودمان:

دارندگان مدرک معتبر کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری و مقاطع بالاتر اخذ شده از داخل یا خارج از کشور (به تایید وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی)

 

نحوه ارزیابی شرکت کنندگان:

در انتهای هر پودمان آزمون الکترونیک از فراگیران به عمل می آید و پورتفولیوی الکترونیکی ایشان در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت بررسی گزارش پروژه های عملی انجام شده توسط فراگیران بارگذاری خواهد گردید. فراگیرانی که موفق به تکمیل هر سه پودمان شدند برای صدور گواهینامه صلاحیت انفورماتیک پرستاری در آزمون الکترونیکی سنجش صلاحیت انفورماتیک پرستاری شرکت می کنند.

 

نحوه ارائه گواهی:

گواهینامه بصورت زیر توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت شرکت کنندگان صادر می گردد:

1-افرادی که دوره مقدماتی را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه سطح اول انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.

2-افرادی که دوره متوسط را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه سطح دوم انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.،

3-افرادی که دوره پیشرفته را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه سطح پیشرفته انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.

4-افرادی که در هر سه دوره پودمانی سطوح مقدماتی تا پیشرفته شرکت کرده باشند و با موفقیت به پایان رسانده باشند پس از شرکت در آزمون الکترونیکی صلاحیت انفورماتیک پرستاری، گواهینامه صلاحیت انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.

 

 

لینک سامانه ثبت نام  Register.Vums.Ac.Ir