شورای انتشارات دانشگاه

 

ریاست شورا: دکتر بابک ثابت

دبیر شورا: دکتر وحیده منتظری

اعضای شورا: دکتر شهریار اسلامی تبار - دکتر سید احمد احمدی - دکتر نوشین کهن - دکتر عیسی رضایی - دکتر محمد رضا مومن زاده - دکتر منیژه هوشمند جا