مدیران و کارشناسان واحد توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

 

تیم مدیریت مالی

 

تلفن تماس: 41134 داخلی: 408-407-406

 

 

داوود احمدی 

مدیر امور مالی

 

مهدیس چلیکی

کارشناس مسئول امور مالی

 

حسن شجاعی یکتا

حسابدار امین اموال

 

 

مریم اسلامی

کارشناس امور مالی

 

اصغر بدخشی

کارشناس امور مالی

 

 

علیرضا پورمحمدی

کارشناس امور مالی

 

 

کامران امیرپور

مسئول انبار
   

 

 

تیم مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

تلفن تماس: 41134 داخلی: 411-409-404

 

 

زهرا خسروی خواه

سرپرست مدیریت امور اداری  پشتیبانی

 

سولماز ملکی

کارشناس مسئول امور اداری

 

سمانه یوسفی

کارشناس امور اداری

 

 

 

محمدرضا رحیمی زاد

مسئول خدمات پشتیبانی

 

محسن کربلایی

کارپرداز

 

 

 

علیرضا شهابی بخشایش

 

 

 

سایر همکاران معاونت

 

 

احمد فکوری

کارشناس امور قراردادها

 

 

سکینه اشرفی

رئیس اداره بودجه و تشکیلات

 

 

مصطفی میرحاجی

مسئول امور رفاهی

تلفن تماس: 411344 داخلی: 712