معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

 

چشم انداز
استقرار مدل تعالی مدیریت منابع انسانی وکسب گواهینامه آن.

 

 

ماموریت
ایجاد ارتقا و توسعه و مدیریت بهینه زیر ساخت ها ی لازم و تامین منابع مورد نیاز انسانی ،مالی،فیزیکی و اطلاعاتی در چارچوب نظامی دانایی محور و با استفاده از روش های نوین مدیریتی و آخرین فن آوری های روز دنیا جهت تقویت و توسعه ساختار دانشگاه علوم پزشکی مجازی با هدف ارتقا فعالیت های دانشگاه و افزایش بهره وری منابع آن.

 

 

استراتژی ها
• نهادینه سازی مدیریت دانش
• استقرار نظام مدیریت جامع کیفیت
• استقرار نظام مدیریت استراتژیک
• استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد
• اصلاح نظام ساختاری دانشگاه در راستای ماموریت ها و اهداف
• بهبود تخصیص منابع مالی
• برون سپاری و واگذاری خدمات قابل ارایه به بخش غیر دولتی
• توسعه نظام فناوری اطلاعات
• توسعه عمرانی در چارچوب اهداف و برنامه های دانشگاه

 

 

شرح وظایف
• مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک دانشگاه
• تدوین برنامه عملیاتی سالیانه معاونت بر اساس اهداف
• تامین نیاز های نیروی انسانی ، مالی فیزیکی واطلاعاتی دانشگاه
• نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات اداری ، مالی واستخدامی
• تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه امور پرسنلی ، اداری ، مالی ، امور عمومی ، نگهداری حساب ها ، انجام هزینه ها ، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها
• نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری و عمرانی واختصاصی
• نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورت حسابها ، اسناد و گزارش های مالی
• ایجاد هماهنگی بین واحد های معاونت
• مطالعه ، بررسی و پیشنهاد طرح های اصلاحی در مورد توسعه سازمان مدیریت در محورهای نظام مدیریت ، ساختار وتشکیلات ، سیستم ها و روش ها ، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم وفنون اداری مدیریتی
• تنظیم سیاست ها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب وزارتخانه و دانشگاه
• تهیه وارائه مناسب ترین طرح های معماری و عمرانی منطبق با اصول علمی وامکانات
• بررسی نیازهای ساختمانی ، تاسیساتی وتجهیزات وبررسی جهت تامین ، نگه داشت و نوسازی ساختمان های دانشگاه
• نظارت بر تهیه ،تنظیم و اجرای طرح های عمرانی
• اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
• ابلاغ قوانین ومقررات ، مصوبات ، آیین نامه ها ، واساسنامه ها
• تهیه وتنظیم طرح هاو پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت

 

 

 

مهندس محمد احمدی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

 

 

 

مسئول دفتر: بی تا پوررعدی

شماره تماس : 88504056 داخلی 351