لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین رویداد ایبال تک
معاونت امور زیرساخت

برگزاری اولین رویداد ایبال تک

شتابدهنده دانشگاه علوم پزشکی هوشمند (ایبال) در نظر دارد اقدام به برگزاری اولین رویداد ایبال تک نماید. رویداد ایبال تک؛ سبک نوینی از رویداد‌های کارآفرینی است که تمرکز بر طرح‌های مبتکرانه و فناورانه تولیدی و صنعتی طراحی شده در حوزه هوش مصنوعی و هوشمندسازی نظام سلامت دارد.