اعضای شورای راهبری کمیته هوش مصنوعی

 

اعضای شورای راهبردی کمیته عبارتند از :

 

ریاست شورا

 

 

دکتر آرش خجسته رییس شورا

 

دکتر آرش خجسته رییس شورا

 

 


 

دبیر شورا

 

 

دکتر بابک ثابت دبیر شورا

 

دکتر بابک ثابت دبیر شورا

 

 

 

 

 

 

 


 

اعضای شورا

 

 

دکتر غلامرضا حسن زاده عضو شورا

 

دکتر غلامرضا حسن زاده عضو شورا

 

دکتر سید مهدی رضایت عضو شورا

 

دکتر سید مهدی رضایت عضو شورا

 

دکتر محمد تقی جغتایی عضو شورا

 

دکتر محمد تقی جغتایی عضو شورا

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد واسعی عضو شورا

 

دکتر محمد واسعی عضو شورا

 

 

 

 

علیرضا احمدیان عضو شورا

 

دکتر  علیرضا احمدیان عضو شورا