معاونت امور بین الملل

معرفی
  • معرفی
  • ساختار سازمانی
  • اهداف
  • وظایف
  • مسئول دفتر

جناب آقای دکتر سید احمد احمدی دکترای تخصصی خود را در سال 1393 در رشته سیاست گذاری سلامت (Health Policy) از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت نمود. ایشان استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

اطلاعات تماس
  • Ahmadi.sa@iums.ac.ir
  • ivco@smums.ac.ir
معاونت
دکتر سید احمد احمدی

دکتر سید احمد احمدی

اطلاعات تماس
  • 41134 داخلی 701-702 88504056 داخلی 101
واحدها
اخبار و اطلاعیه ها
دسترسی سریع