اهداف مدیریت آزمون‌های بین‌المللی

 

  • تدوین برنامه عملیاتی امور آزمون‌های بین‌المللی
  • برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان
  • برگزاری آزمون‌های بین‌المللی علوم پزشکی

 

 

وظایف مدیریت آزمون‌های بین‌المللی

 

وظایف واحد اعتباربخشی دانشگاه عبارتند از:

 

  • تدوین برنامه عملیاتی امور آزمون‌های بین‌المللی
  • برنامه ریزی و برگزاری آزمون‌های بین‌المللی و دوره‌های آموزشی و آماده‌سازی شرکت در آزمون‌های بین‌المللی و نظارت بر آن
  • همکاری با موسسات آموزش عالی برگزار کننده آزمون‌های بین المللی خارج از کشور
  • بررسی و شناسایی ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و موسسات آموزش عالی برگزار کننده دوره‌های آموزشی آماده‌سازی آزمون‌های بین‌المللی
  • برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه آزمون‌های بین‌الملل
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در زمینه برگزای آزمون‌های بین‌المللی
  • همکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی موسسات آموزش عالی جهت برگزاری آزمون‌های بین‌المللی و دوره‌های آموزشی آماده سازی در آزمون‌های بین‌المللی