اهداف مدیریت بازاریابی و اعتباربخشی

 

 • برقراری ارتباط با موسسات و سازمان های معتبر اعتبار بخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان
 • پیاده سازی اعتبار بخشی بین المللی سازمانی در دانشگاه
 •  اجرای فرایند خودارزیابی

 

 

وظایف مدیریت بازاریابی و اعتباربخشی

 

وظایف واحد اعتباربخشی دانشگاه عبارتند از:

 

 • شناسایی مراکز اعتباربخشی بین‌المللی
 • تدوین آئین‌نامه اعتباربخشی معاونت امور بین‌الملل بر اساس استانداردهای مصوب
 • اعتباربخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی داخلی در مناطق آمایش برای برگزاری آزمون‌های بین‌المللی
 • اعتباربخشی مؤسسات خصوصی برای برگزاری آزمون‌های بین‌المللی
 • اعتباربخشی ظرفیت‌های بین‌المللی مجازی کشوری
 • اقدام برای کسب اعتباربخشی بین‌المللی آموزش‌های دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای اعتباربخشی به سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش مجازی
 • آموزش و آشناسازی تیم خودارزیابی و سایر افرادی که در زمینه اعتبار بخشی فعالیت دارند در خصو ص استانداردها و شاخص‌های اعتبار بخشی و تضمین کیفیت
 • آشناسازی واحدهای تابعه و افراد درگیر در رتبه بندی دانشگاه در خصوص مفاهیم ،روش‌ها و فرایند رتبه‌بندی بین المللی