تماس با واحد علم سنجی

 

خانم مومن زاده

 

تلفن: 982188504058+

ایمیل:  sci@smums.ac.ir

آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند: https://smums.ac.ir

نشانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه یکم، پلاک 3