معرفی مدیریت بازاریابی و اعتباربخشی

 

تعاملات بین‌المللی دانشگاهی تنها در صورت هماهنگی با استانداردهای جهانی امکان‌پذیر است. با توجه به تاکید دانشگاه بر ضرورت برقراری این تعاملات و تلاش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی در عرصه دانشگاهی، تدوین و پیاده‌سازی برنامه عملیاتی بازاریابی بین‌المللی(کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت)و همچنین شناسایی و بررسی سازمان‌های فعال علاقمند به همکاری از جمله وظایف مدیریت بازاریابی میباشد.

اعتباربخشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فرایندی است که بر اساس آن عملکرد موسسات آموزش عالی یا دوره های آموزش عالی توسط یک سازمان مجاز مورد ارزشیابی قرار می گیرد. موسسات آموزش عالی در صورت اجرای استانداردهای تعیین شده و رعایت حداقل امتیاز مورد نظر توسط سازمان ارزشیابی کننده، معتبر شناخته خواهند شد.