وظایف شورای راهبری کمیته هوش مصنوعی

 

شورای شورای راهبری کمیته هوش مصنوعی وظیفه دارد خط مشی برنامه تعالی هوش مصنوعی را در زمینه های زیر تعیین و بر اعمال آن نظارت نماید :

۱. اقدامات راجع به برنامه های ترویجی آموزشی

۲.اقدامات راجع به برنامه های پژوهشی

۳. اقدامات راجع به برنامه های بهداشتی و درمانی

همچنین کمیته اجرایی متشکل از جمعی از اساتید خبره و برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است و وظیفه دارند برنامه های  عملیاتی تعالی هوش مصنوعی را تدوین و بر اجرای آن نظارت نمایند.

برخی از اقدامات کمیته هوش مصنوعی از زمان تشکیل به شرح زیر است :

۱.تدوین راهبردهای تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی و تهیه سند برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی (AIMS)

۲.تصویب برگزاری اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی (AIMS2022)

۳.شناسایی کلیه ذی نفعان حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور و تشکیل بانک های اطلاعاتی مربوطه

۴.طراحی و تصویب طرح  شبکه ملی بیوانفورماتیک کشور (IRNBioAIMS) به منظور ایجاد زیر ساخت تجمیع و بهره برداری داده های پزشکی

۵. طراحی و تصویب طرح ملی فراشهر سلامت ایرانیان (IRNH-METAVERSE)

6. حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاهی در خصوص هوش مصنوعی در قالب پژوهانه

7. برگزاری برنامه های منظم هفتگی و ماهیانه به منظور ترویج گفتمان هوش مصنوعی در علوم پزشکی

8. برنامه ریزی و تصویب مدرسه تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشکی

9. تاسیس مرکز رشد فناوری های هوشمند سلامت

جلسات شورای راهبردی به صورت فصلی و کمیته اجرایی به صورت ماهیانه در محل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تشکیل می گردد.