شرح وظایف امور حقوقی

برنامه ریزی و سیاست گذاری:
1. تهیه و تدوین مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مرتبط با دانشگاه.

 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها:
2. ارائه مشاوره و تهیه و تدوین روش ها و راهکارهای حقوقی و تهیه نمونه اسناد مربوط به اخذ تعهدات وثایق برای استیفای حقوق دانشگاه از مستنکفین و سایر اشخاص طرف تعهد.
3. اقامه و تعقیب و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی و پرونده های مطروحه در مراجع اداری.
4. بررسی حقوقی کلیه بخش نامه ها ،دستورالعمل ها و عناوین مشابه در سطح دانشگاه.
5. بررسی و اظهار نظر درباره پیش نویس قراردادها و تفاهم نامه های دانشگاه هوشمند و واحدهای تابعه با مشارکت حوزه تخصصی و اعمال اصلاحات حقوقی لازم بر روی قراردادها و تفاهم نامه های پیشنهادی.
6. تهیه و تدوین فرم های تعهدات خدمات آموزشی.
7. بررسی و پیگیری حقوقی امور مستند سازی اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه.
8. بررسی موارد اختلافی دانشگاه با دستگاه های اجرایی و عنداللزوم ارجاع آن به کمیسیون حل اختلاف دستگاه های اجرایی.
9. اخذ تعهدات و وثایق و استیفای حقوق دانشگاه از مستنکفین.
10. دفاع از دانشگاه در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی.
11. حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی و کمیته های تخصصی آن.
12. ارائه مشاوره حقوقی و پاسخگویی به استعلامات واحدهای تابعه دانشگاه.
13. تایید حقوقی متن کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و عناوین مشابه که توسط رئیس و معاونین دانشگاه صادر می شود.
14. حضور و اظهارنظر در جلسات مزایده و مناقصه.
15. رسیدگی به اختلاف های مالی قراردادی و ارائه راهکارهای حقوقی مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه.
16. شرکت در جلسات هیئت امنا، شورا و هیئت رئیسه دانشگاه.
17. هماهنگی با سازمان‌های نظارتی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح دانشگاه.

 

نیروی انسانی و آموزش و توانمند سازی:
18. مشارکت در نیازسنجی آموزشی و ساماندهی آموزش های حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای مدیران و سایر کارکنان دانشگاه.

 

راهبری و مدیریت:
19. مدیریت اختلافات مالی قراردادها.

 

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی:
20. بهره‌گیری از توان کارشناسی حوزه‌های مختلف دانشگاه در راستای انجام مأموریت‌های محوله.
21. هماهنگی جهت حمایت قضائی از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در مراجع قضائی و شبه قضائی در موارد مرتبط به ماموریت ها و وظایف سازمانی آن ها.

 

پایش و نظارت:
22. نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دانشگاه.

 

تهیه گزارش و مستندسازی:
23. مستند سازی تجربیات، اطلاعات و سوابق حقوقی از طریق سامانه های نرم افزاری در راستای اجرای دولت الکترونیک.
24. مستند سازی اموال غیر منقول و تملک اراضی دانشگاه.

 

نوآوری و پژوهش:
25. مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار و آسیب شناسی مشکلات.
26. مطالعه و تحقیق در مورد راهکارهای رفع آسیب های ناشی از شکایات حقوقی و دعاوی دانشگاه و عدم تکرار پذیری آن ها.

 

 

 

فاطمه انوار           تلفن تماس: 41134 –  داخلی 105