گروه های آموزشی

 

 

 

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  

 

 

آموزش پزشکی 

 

 

طب ایرانی و مکمل

 

 

 

اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا

 

 

 

 دوره ترم تابستانی مجازی سال 1400

 

 

 

دوره ترم تابستانی مجازی سال 1399 

 

 

 

 

 دوره ترم تابستانی مجازی سال 1398

 

 

 

 

 

گروه حقوق سلامت

 

 

 

 

گروه هوش مصنوعی در علوم پزشکی