معرفی مدیریت امور حقوقی

دکتر شهریار اسلامی تبار

دکتر شهریار اسلامی تبار

 • دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
 • علم سنجی
 • google scholar
معرفی

مدیریت امور حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد از دو بخش تشکیل شده است:

 • امور حقوقی:
  1. تایید حقوقی متن کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها
  2. دفاع از دانشگاه در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی
  3. بررسی و پیگیری حقوقی امور مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول و کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه
  4. اظهارنظر حقوقی در خصوص پیش نویس قراردادها و تفاهم نامه دانشگاه ها

 

 • امور بازرسی و ارزیابی عملکرد:
  1. بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی از عملکرد واحدها و کارکنان دانشگاه
  2. همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه
  3. مشارکت در اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذی ربط
  4. کشف مفاسد اداری در حوزه دانشگاه از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به مدیران و مسئولین ذی ربط