واحد مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری‌‌اطلاعات( Information Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است و پیدایش فناوری های جدید و سرعت توسعه و انتشار آنها در جهان امروز همواره موضوعی غیرقابل انکار برای سیاستگذاران حوزه های مختلف اجتماعی و دولتمردان جوامع پیشرفته و درحال پیشرفت بوده است. مطالعه و برنامه ریزی در بکارگیری فناوری­های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران اسلامی نیز همواره با نگرشی مبتنی بر "همگامی با دنیا" مطرح بوده است.

در محیط‌های دانشگاهی، مدیریت فناوری اطلاعات یکی از موثرترین عناصر و مراکزی است که در ساختارهای متفاوت و بصورت بسیار گسترده بکارگرفته می‌شود. این موضوع ریشه در ارتقای نیازهای کاربری، فرهنگسازی های ملی-بین المللی و پیشرفت در بکارگیری از فناوری اطلاعاتدارد که برای راهبری ، مدیریت سیستم های آموزشی و پژوهشی افق جدیدی در افزایش بهره وری آموزش و پژوهش را ترسیم نموده است و موجی از درخواست ها و کاربردهای نوین از جمله  هوش مصنوعی ، آموزش الکترونیک، پژوهش های داده محور و ...... را در این حوزه مطرح می سازد.  همکاری با سایر دانشگاهها در بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند از اولویت بسیار بالایی برخورداراست و هدف این مدیریت می باشد .