معاونت توسعه و مدیریت منابع

معرفی
 • استراتژی
 • ساختار سازمانی
 • ماموریت
 • چشم انداز
 • وظایف
 • مسئول دفتر
 •  نهادینه سازی مدیریت دانش
 •  استقرار نظام مدیریت جامع کیفیت
 •  استقرار نظام مدیریت استراتژیک
 •  استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد
 •  اصلاح نظام ساختاری دانشگاه در راستای ماموریت ها و اهداف
 •  بهبود تخصیص منابع مالی
 •  برون سپاری و واگذاری خدمات قابل ارایه به بخش غیر دولتی
 •  توسعه نظام فناوری اطلاعات
 •  توسعه عمرانی در چارچوب اهداف و برنامه های دانشگاه
سرپرست معاونت
مهندس محمد احمدی

مهندس محمد احمدی

اطلاعات تماس
 • 41134 داخلی 401 87700004داخلی 401
واحدها
دسترسی سریع
سامانه ها
سامانه تردد

سامانه تردد

جهت مشاهده وضعیت تردد، ثبت ماموریت و مرخصی

جهت مشاهده وضعیت تردد، ثبت ماموریت و مرخصی

مشاهده
اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

نرم افزار مکاتبات اداری

پست الکترونیک (ایمیل)

پست الکترونیک (ایمیل)

سامانه پست الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک با واحد مدیریت فناوری اطلاعات تماس بگیرید.

مشاهده
قادرگستران آریا

قادرگستران آریا

شرکت قادر گستران آریا پیمانکار پرسنل شرکتی می باشد. برای مشاهده فیش حقوقی به لینک موردنظر مراجعه نمایید.

شرکت قادر گستران آریا پیمانکار پرسنل شرکتی می باشد. برای مشاهده فیش حقوقی به لینک موردنظر مراجعه نمایید.

مشاهده
سایر سامانه ها